SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíVýzva k podávání žádosti obcí o zařazení do projektu

"Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení" končí 6. ledna 2016. Projekt se zaměřuje na posílení strategického řízení venkovských obcí. V jeho rámci bude zpracováno 20 programů rozvoje obce dle metodiky MMR (viz www.obcepro.cz). Tyto programy postupně nahradí místní programy obnovy vesnice.
 

Soubor ke staženíPodpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení

Projekt Spolku pro obnovu venkova ČR, podpořený z OP Zaměstnanost (prioritní osy 03.4 Efektivní veřejná správa) se zaměřuje na posílení strategického řízení venkovských obcí. Při řešení projektu bude kladen důraz na participaci obyvatel, na prohloubení duchovního a společenského života na venkově a na podporu hodnot a dědictví venkova. V obcích zapojených do projektu budou zpracovány programy rozvoje obce (PRO). PRO budou zpracovány dle metodiky MMR vzniklé v minulém plánovacím období EU. Proces tvorby i struktura PRO budou inovovány, aby lépe reflektovaly specifická témata rozvoje venkova.

 

Soubor ke staženíVznikla nová koalice pro komunitní obnovitelné zdroje energie

Ve středu 9. 11. 2016 se na tiskové konferenci v Praze představila nová česká komunitní koalice pro podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE). Je složená z více než šedesáti měst a obcí (např. Brna, Kladna, Litoměřic, Kněžic) a jejich asociací (Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR), expertů z oboru (Komora OZE) a Hnutí DUHA, které si kladou za cíl dosáhnout změn legislativy, které dopomohou dalšímu rozvoji OZE. Ke stažení je společná tisková zpráva z této konference. Další informace o OZE budeme zveřejňovat v původní rubrice Klub RURENER, založené na webu SPOV ČR v roce 2012, jejíž název jsme upravili na "RURENER + komunitní OZE". Příklady úspěšných zahraničních OZE a stručný popis navrhovaných opatření v oblasti větrných elektráren a oblasti fotovoltaiky najdete v této rubrice.
 

Soubor ke staženíKvalita života je funkcí blízkosti/Lebensqualität durch Nähe

Jan Florian, Jan Tomiczek a Jana Liberdová se účastnili setkání sítě Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova 13. – 14. 11. 2016 v jihotyrolském klášteře v Neustiftu u Brixenu. Ke stažení česká verze prezentace Jana Floriana "Funkční rodina – fungující obecní pospolitost – úspěšná místní ekonomická spolupráce". 

Soubor ke staženíNastal čas pro pozitivní ovlivňování tváře venkova?

Ke stažení pozvánka na seminář SPOV ČR, zaměřený na výstavbu na venkově, který se uskuteční v Praze 6. prosince 2016 v 10:30 hodin po valné hromadě spolku.

 

Soubor ke staženíZávěry Národní konference VENKOV 2016

ve formě zaslané předsedovi vlády České republiky
 

ČlánekPodpora lokální ekonomiky

Přečtěte si obsah stejnojmenné nové knihy Ing. Marka Pavlíka, Ph.D. a kol., co o ní říká Prof. Zelený a kde si ji můžete opatřit.

 

Soubor ke staženíRodina základ státu a škola základ života

Ke stažení přednáška Prof. PhDr. Petra Piťhy, Dr.h.c., emeritního ministra školství ČR, na Národní konferenci Venkov 2016 v Litoměřicích 20. října 2016.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 9/2016

V 9. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:
- Národní konference VENKOV 2016: Podpora obcí a spolků v PRV, dobrá škola, rodina a RUD
- Do vedení krajů lidé zvolili 675 zastupitelů
- Národní síť MAS intenzivně řeší zpoždění hodnocení SCLLD, stanovy a novou propagaci
- 46. Den malých obcí – tradičně v Prostějově, v Praze na novém místě
- Manifest Evropského venkovského parlamentu
- Starostové protestovali proti OSA v ulicích i ve sněmovně
- Díky novele stavebního zákona by mělo být řízení rychlejší
- MMR opět podpoří rozvoj regionů. Do krajů půjde přes miliardu korun
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_9-2016
 

Soubor ke stažení22. listopadu v Zichovci (okr. Kladno): seminář "Nová tvář venkova, architektura na venkově"

pořádaný Spolkem pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s krajskou organizací SPOV ve Středočeském kraji s podporou MMR. Seminář jsme umístili do obce Zichovec, kde se těmito záležitostmi dlouhodobě zabývají a kde uvidíte i výsledky. Tato obec byla oceněna "Zlatou cihlou" v soutěži Vesnice roku 2015 za stavbu společenského centra.
 

Celorepubliková konference Venkov 2016

Rozšířit podporu obcí a spolků prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Zvrátit spirálu poklesu obyvatelstva na venkově, mimo jiné podporou rodin, rodinných farem, dobrovolnictví, občanské pospolitosti apod. To jsou definované oblasti, které získaly mezi zhruba třemi sty účastníky Národní konference Venkov 2016 při diskusi u kulatých stolů a v následné anketě nejvyšší podporu. Již 8. ročník národní konference VENKOV se od 20. do 21. října konal tentokráte v Ústeckém kraji a hostitelským městem se staly Litoměřice. Odkaz na reportáž regionální televize na YouTube.
 

Soubor ke staženíKyjovské Slovácko inspiruje

Ke stažení úvodní prezentace z představení MAS Kyjovské Slovácko účastníkům exkurze, uspořádané MAS Blaník ve spolupráci s Celostátní sítí venkova (regionálním pracovištěm Praha) 22. - 23. října 2016. Účastníci se v jejím rámci seznámili s projekty PRV a vyměnili si zkušenosti z činností obou MAS. Z úvodní prezentace vyjímáme inspirující formulaci 7 klíčových oblastí zdravé komunity:
- Zachování populace
- Rozmanitá ekonomická základna
- Hodnotná historie, kultura a životní prostředí
- Různorodé vlastnictví majetku, jasné vztahy a místní potenciál na vznik a financování malých firem
- Dobré fyzické a mentální zdraví
- Společná práce veřejných institucí
- Komunity vše dělají pro sebe
Prohlédněte si celou prezentaci!
 

Národní konference VENKOV 2016: Předmětem největšího zájmu podpora obcí a spolků v PRV, dobrá škola, tradiční přirozená rodina a RUD

Ke stažení prezentace z 20. října 2016.

Na základě diskuse u kulatých stolů přijali účastníci konference v jejím závěru 21. října 2016 tato doporučení:

1. Rozšířit podporu obcí a spolků v Programu rozvoje venkova.

2. Dobrá škola - tradiční venkovské dovednosti, občanská odpovědnost, centrum obecního života, výuka lokální historie.

3. Podpora tradiční přirozené rodiny.

4. Všemi možnými způsoby zachycovat a chránit vodu - v krajině, v sídlech, v podzemí i na povrchu.

5. Podporovat takové typy hospodaření subjektů, které v prostoru venkova přímo žijí a podnikají.

6. Výchova k občanské angažovanosti začíná v rodinách a ve škole (výchova příkladem, dobrovolnictví).

7. Spustit velký program výsadby ovocných stromů v krajině a v sídlech.

8. Podporovat takové způsoby hospodaření na zemědělské půdě, které vedou k zlepšení její kvality.

9. Navýšení RUD snížením mandatorních výdajů státu ve prospěch rozvoje venkova a posílení samostatnosti obcí.

10. Posílit prestiž venkova.

11. Zajistit nárokové financování komunitních sociálních pracovníků do všech obcí za účelem poskytování individuálních konzultací potřebným.

12. Změnit koeficienty v RUD s cílem odstranit extrémní rozdíly mezi jednotlivými obcemi (např. zrušení přepočítávacích koeficientů čtyřech největších měst + hazard).

13. Posílení respektování demokratických hodnot.

 

Článek20. - 21. října: "Venkov v hlavě" v Litoměřicích

"Venkov v hlavě" je motto Národní konference VENKOV 2016: Každý z nás si pamatuje - má "v hlavě" několik stovek nebo i tisíc lidí, která zná z rodiny, ze školy, z práce nebo je jen tak prostě potkává ve své obci či městě a zná je jen podle obličeje nebo postavy. Jsou to jeho potenciální kamarádi, partneři, dodavatelé, řemeslníci... Ve velkém městě je mnohdy ani nedokáže najít, kdyby je potřeboval. Na venkově jsou tito lidé "z hlavy" daleko blíž, lze je snadno a rychle najít a spolupracovat s nimi.
 

Ještě do 10. října můžete hlasovat o Stromu roku 2016!

Odkaz na stánky národního kola ankety Nadace Partnerství, na níž se můžete seznámit se způsobem hlasování (DMS nebo hlasovacími archy) a svým hlasem ovlivnit výběr stromu, který bude naši zemi zastupovat v mezinárodní soutěži. Zvýšíte tak naději na odborné ošetření vítězných stromů nebo podporu výsadby v jejich okolí.