SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

13. ledna 2016

Nový program "Udržování a obnova kulturního dědictví venkova"

Stručná informace o novém programu Ministerstva zemědělství, podporujícím údržbu a obnovu kulturních prvků venkovské krajiny, významných zemědělských historických dominant, historických zemědělských strojů a zařízenímíst pasivního odpočinku. Žádosti je možno podat od 27. ledna do 15. března 2016 na regionálních odborech SZIF.
 

 

V rámci uvedeného programu lze požádat o dotaci na tyto účely:

 

16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Jedná se o typ objektu: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích.

 

16. B. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru

Jedná se o významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužících k hospodářským účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu.

Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty.

 

16. C. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

 

16. D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku.

 

Žádosti o dotaci budou přijímány počínaje dnem 27. ledna 2016 do 15. března 2016 v písemné podobě na regionálních odborech SZIF dle sídla právnické osoby, nebo dle adresy trvalého pobytu u fyzické osoby (https://www.szif.cz/cs/ro). Současné podání žádosti elektronicky ve formátu .pdf na elektronickou adresu DP16@szif.cz nejpozději v den podání písemné žádosti je bodově zvýhodněno.

V současné době je vládou schválena celková alokace na uvedený program 250 mil. Kč (výhledově  400 mil. Kč).

Podrobnější informace k programu jsou k dispozici pod tímto odkazem:  http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/informace-pro-zadatele-k-dotacnimu.html

Úpné znění zásad, jimiž se řídí poskytování této dotace, je k dispozici pod tímto odkazem:  http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zasady-kterymi-se-na-zaklade-1-2-a-2d.html

Pokud byste měli nějaké dotazy k uvedenému dotačnímu programu, můžete se obrátit na Váš RO SZIF, nebo garanta programu Ing. Bronislavu Blažkovou z MZe na tel. 221 813 017.