SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Užitečné adresy

Do abecedně řazeného seznamu jsou postupně doplňovány odkazy na weby informující o činnostech souvisejících s realizací Programu obnovy rodiny.
 

Manželské večery

Oficiální stránky kurzů Manželské večery a Příprava na manželství neziskové Alpha International, která byla založena za účelem rozvoje kurzů Alfa ve Velké Británii a na celém světě. Úzce spolupracuje s Holy Trinity Brompton, kde kurzy Alfa vznikly. Kromě kurzů Alfa podporuje Alpha International následující kurzy a programy: Alfa pro mládež, Alfa pro studenty, Alfa na pracovišti, Alfa ve vězení, Péče o bývalé vězně, kurz Manželské večery, kurz Příprava na manželství, Budujeme církev 21. století, Dynamická modlitba v místním společenství.
 

Maranatha o.s.

je křesťansky orientované občanské sdružení. Bylo založeno v roce 2002 jako odpověď na konkrétní duchovní potřeby jedinců, církevní i mimocírkevní společnosti. Jeho cílem je poskytovat možnosti poznání věčných životních hodnot a jejich praktického využití. Sdružení podporuje a řídí projekty související s celkovým rozvojem lidské osobnosti, těla i ducha u nás a v zahraničí.
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Odkaz na web ministerstva – část týkající se rodiny a ochrany práv dětí ve věcné působnosti náměstka ministra pro sociální a rodinnou politiku Ing. Davida Kafky (telefon na sekretariát 221 922 269) a ředitele odboru rodiny a dávkových systémů PhDr. Miloslava Macely (telefon 221 922 313).
 

Moje rodina a já

Webový a tištěný magazín, vydávaný IN publishing group s.r.o.
 

Národní centrum pro rodinu

Národní centrum pro rodinu (NCR) je nestátní neziskovou organizací, jejímž cílem je monitorovat společenské podmínky, které se vztahují k rodině, podporovat a iniciovat prorodinné aktivity v naší zemi, přinášet zahraniční zkušenosti v oblasti rodinné politiky i konkrétní nabídky pro rodiny, podporovat zdravé, fungující rodiny a pomáhat vytvářet prorodinné klima ve společnosti. Bylo založeno v r. 1996 Českou biskupskou konferencí a jeho činnost respektuje zorný úhel pohledu katolické církve. Je členem Asociace center pro rodinu (ACER).

 

Nová trojka – rodinné a kulturní centrum v Praze

Oblasti činnosti centra v Praze 3: rozvoj komunity: kulturní akce pro širokou veřejnost, tradiční akce, rozvoj a podpora rodin: Mateřské a otcovské centrum - programy pro rodiče a děti, rozvoj jednotlivců: široké spektrum zájmového vzdělávání pro děti i dospělé, podpora a aktivní realizace dobrovolnictví, podpora sociálně ohrožených skupin, integrace handicapovaných jedinců a vzdělávání dospělých. 
 

Občané za svá práva v Praze

Občanské sdružení působící zejména při obraně účastníků správních a soudních řízení proti nezákonným rozhodnutím a nesprávnému úřednímu postupu, ochraně spotřebitele a ochraně přírody a krajiny.
 

Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky

Základní myšlenkou sdružení je: 1) nabídnout pomoc a podporu ženám, dívkám i rodinám v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy; 2) pozitivní výchovou a osvětou napomáhat mladým lidem vytvářet harmonické přátelské, partnerské a obecně mezilidské vztahy, čelit rizikovému chování a zvýšit osobní zodpovědnost. K tomu sdružení zřizuje a provozuje síť poraden a telefonickou krizovou poradenskou linku pro ženy a dívky.
 

Občanský institut

Občanský institut je nestátní, nestranickou, nevýdělečnou kulturně-vzdělávací institucí konzervativního zaměření, jejímž cílem je podpora, šíření a rozvíjení myšlenek a hodnot, nezbytných pro fungování svobodné společnosti. Na svém webu provozuje samostatnou sekci Rodinná politika.
 

Obec přátelská celé rodině

Web stejnojmenné celostátní soutěže, vyhlašované od roku 2008 Ministerstvem práce a sociálních věcí a Stálou komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve spolupráci se Sítí mateřských centeraAsociací center pro rodinu.
 

Oblastní charita v Uherském Brodě

Oblastní charita Uherský Brod je nezisková církevní organizace, která organizačně spadá pod Arcidiecézní charitu Olomouc a je součástí humanitární organizace Charita Česká republika. Byla zřízena v roce 1992. Prostřednictvím svých zařízení a služeb poskytuje pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče.
 

OSPOD

Stránka věnovaná orgánům sociálně-právní ochrany dětí (tzv. sociálkám). Obsahuje především diskusní fórum na toto téma.
 

Pontes, o.s.

Občanské sdružení Pontes si vytklo základní cíl: šířit a v praxi uskutečňovat myšlenky jednoty, svornosti a bratrství mezi lidmi bez ohledu na jejich věk, náboženské přesvědčení, národní nebo rasovou příslušnost a společenské postavení. Podílí na vzniku nového kulturního, vzdělávacího a společenského centra v Praze – Vinoři.
 

Program Comenius

na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Program je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol.

 

Program EU Mládež v akci

Mládež v akci nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity.