SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Užitečné adresy

Do abecedně řazeného seznamu jsou postupně doplňovány odkazy na weby informující o činnostech souvisejících s realizací Programu obnovy rodiny.
 

Res Claritatis

Internetový zpravodajský server pod záštitou České dominikánské provincie zaměřený na zpravodajství­ z katolického světa.
 

Rodina je základ …

Slovenský informační web o juvenilní justici vznikající ve "spolupráci rodičů a budoucích rodičů z celé SR a též ze zahraničí, které spojuje stejný cíl:  Nedovolit prosazení takových zákonů, které by v budoucnosti vedli k vytvoření systému juvenilní justice v SR". Obsahuje informace o soudní praxi, umožňující odebírání dětí z tradičních rodin, o strategiích a mezinárodních smlouvách, rodové rovnosti, požadavcích tzv. LGBTI osob a sexuální výchově na školách a odkazy na weby s touto tematikou.

 

Rodinná aliance

Webové stránky neformální aliance s prohlášením zástupců 16 zakládajících organizací z 2. července 2011.
 

ROSA

feministická organizace, působí od roku 1993  - nejprve jako nadace, od roku 1998 jako občanské sdružení specializující se na pomoc pouze ženám - obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci násilí. Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách  poskytuje: odborné sociální poradenství, azylové ubytování a telefonickou krizovou pomoc. Provozuje i preventivně (pro ženy) zaměřené stránky www.stopnasili.cz.
 

Sdružení rodičů ONKA

Cílem sdružení, založeného rodiči onkologicky léčených dětí, je pomáhat a podporovat rodiče s takovými dětmi včetně dětí, které léčbu již ukončily s vědomím jak moc je důležité, aby rodina fungovala během léčby i po léčbě.
 

Signály.cz

Internetový magazín, jehož provozovatelem je občanské sdružení Signály.cz za podpory Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže, o.s.

 

Síť mateřských center o. s.

vzniklo v roce 2001 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center za účelem koordinace, propagace a rozšiřování hnutí MC v ČR, jeho zapojení do mezinárodních organizací, posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti, podpory právní ochrany rodiny, mateřství, rovných příležitostí pro všechny a podpory zdravého života ve zdravém prostředí.
 

Slezská diakonie

je nestátní nezisková organizace s ústředím v Českém Těšíně, která poskytuje své služby v sociálně - zdravotní oblasti. Svou činnost zakotvuje na praktické realizaci biblických zásad lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi. V centru pozornosti Slezské diakonie stojí lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Působí na území Moravskoslezského kraje od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání započatou na počátku 20. století. V roce 2005 rozšířila Slezská diakonie svou působnost i do Jihomoravského kraje.
 

Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo

Občanské sdružení, založené v roce 1997, je iniciativní skupinou odborníků různých vědnéch oborů: pedagogů, psychologů, právníků, demografů, sociologů, teologů, ekonomů a lékařů, které souvisí s životem rodiny, a více jak 20 asociovaných organizací, pracujících pro rodiny.
 

Slovo života

Webový portál církve Slovo života.
 

Sociologický ústav Akademie věd České republiky

Sociologický ústav AV ČR byl založen v roce 1965, po zrušení v roce 1970 byl obnoven až v roce 1990. Od 1. ledna 2007 se stal, stejně jako všechny ústavy Akademie věd ČR, veřejnou výzkumnou institucí. Jejím výzkumným záměrem je sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu.

 

Soudci

Info o opatrovnickém soudnictví. Diskuse o soudech a soudcích je rozdělená dle jednotlivých soudů. Najdete zde i Tabuli hanby se jmény soudců, kteří zabránili dětem mít péči obou rodičů. Publikovány jsou i články popisující zkušenosti s opatrovnickými soudy.
 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV) byla založena v roce 1991 jako nevládní nevýdělečná organizace zabývající se podporou populačního zdraví a plánování rodiny jako základního lidského práva. V tom směru vyvíjí svou činnost ve smyslu zásad International Planned Parenthood Federation (IPPF) jako plnoprávný člen této mezinárodní organizace. Podporuje výchovu k plánování rodiny, k partnerským vztahům a k rodinnému životu včetně výchovy sexuální.
 

Společnost pro trvale udržitelný život

Základním cílem Společnosti je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím.
 

Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů

Široce koncipované webové stránky, zaměřené na práva dětí a rodičů a jejich životní příběhy.