SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Záznamy z jednání

15. prosince 2015

Zápis z 2. jednání k venkovskému parlamentu

Zápis z neformálního jednání 11. listopadu 2015 ve Velehradě. Danou problematikou se bude zabývat schůze SPOV ČR 2. února 2016, další 3 setkání proběhnou v rámci jednání vrcholných orgánů Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a NS MAS tak, aby příprava obsahové stránky konference VENKOV 2016, která bude národní platformou Evropského venkovského parlamentu, byla konsensuálně uzavřena v rámci Země Živitelky.
 
 

Velehrad, 11. listopadu 2015


Zápis z 2. jednání k venkovskému parlamentu

Termín: 11. listopadu 2015 od 17 hodin

Místo: centrum VEGA, Salašská 269, 687 06 Velehrad


Přítomni:

Národní síť Místních akčních skupin České republiky (NS MAS): Václav Pošmurný, Jiří Krist, Anna Čarková, Zuzana Guthová (PREPARE), Aleš Lahoda, Veronika Foltýnová

Spolek pro obnovu venkova (SPOV ČR): Jan Florian, Stanislav Rampas, Iva Svobodová, Tamara Salcmanová, Jana Liberdová, Václav Bešta, Pavel Hroch, Miroslav Kovářík

Zpravodaj venkova: Tomáš Šulák


Neformální jednání k venkovskému parlamentu:

Předseda Národní sítě Místních akčních skupin, z.s. (NS MAS) Václav Pošmurný přivítal zástupce partnerských organizací a zahájil jednání týkající se venkovského parlamentu (VP). Dále informoval, že ostatní partneři se z jednání omluvili, a přítomni jsou pouze zástupci NS MAS a SPOV.

Guthová se účastnila, jako jeden z 11 zástupců z České republiky (zástupci NS MAS, MZe, PREPARE, Centra pro komunitní práci CpKP), setkání Evropského venkovského parlamentu (EVP) v rakouském Schärdingu v termínu 4. - 6. listopadu. EVP se celkem účastnili zástupci ze 40 zemí Evropy. Výstupem diskuzí je „Manifest“, který vysvětluje 30 základních tezí, co chybí na českém venkově, a co by se mělo zlepšit. Dokument mají zástupci šířit v rámci svých zemí. Další evropský venkovský parlament se bude konat v roce 2017, zatím není známo, ve které zemi.

Dále uvedla, že Katka Kapková (NS MAS) a Lucie Kořínková (SMO a SPOV), které byly také součástí české delegace v Rakousku, se chtějí venkovskému parlamentu věnovat i do budoucna.

Pošmurný zopakoval dohodu z minulého setkání VP v Českých Budějovicích, že Národní venkovský parlament nebude institucionalizován, ale bude sloužit jako diskusní platforma pro definování potřeb a cílů českého venkova.

Pošmurný informoval, že měl dopoledne jednání s panem Kavalou (SPOV ČR), který se z odpoledního jednání VP omluvil, a který představil hlavní témata SPOV, která chtěl řešit na odpolední schůzce. Dále potvrdil shodu obou organizací, že VP nebude nová instituce, ale pouze venkovská diskuzní platforma v rámci Národní konference VENKOV, jejímž hlavním pořadatelem je Spolek pro obnovu venkova ČR. Shoda je také v tom, že partnery při její přípravě budou vedle Spolku Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a NS MAS.

Pošmurný navrhuje, aby NS MAS hájila zájmy MAS, jejich partnerů jako jsou zemědělci, fyzické osoby, NNO, veřejná správa, ale také partnerů jako jsou např. církev nebo vysoké školy. Florian doplnil, důležitou myšlenku předchozího jednání obou předsedů, že 4 výše uvedené organizace věnují přípravě konference alespoň jedno jednání svých vrcholných orgánů, na které přizvou představitele dalších partnerů. Ke spolupráci poznamenal, že spolek také může pozvat řadu venkovských zemědělských organizací.

Pošmurný uvedl, že diskuze by měla být vedena na širší otevřenější platformě než 4 zastřešující organizace, podpořil Konferenci Venkov jako závěrečné shrnutí diskutovaných témat. Florian přeložil „Manifest“ do českého jazyka (viz www.spov.org). Vznesl osobní názor, že uprchlíci nevyřeší nedostatek pracovních sil v Německu ani jinde v Evropě (bod 13 Manifestu). S ostatními body dokumentu souhlasí. Potvrdil první schůzku v rámci jednání předsednictva SPOV ČR 2. února 2016 v 9:00 v Černínském salonku (místnost č. 122) v Senátu Parlamentu ČR (recepce Kolovratského paláce), následně by měly proběhnout 3 setkání v rámci jednání vrcholných orgánů 4 partnerů tak, aby příprava obsahové stránky konference byla konsensuálně uzavřena v rámci Země Živitelky.

Rampas opakoval, že jsou přítomni pouze zástupci dvou organizací, tudíž se nedá jednat, pouze diskutovat. Navrhuje přizvat zástupce MZe, aby přijalo partnerskou rovinu komunitní spolupráce. V únoru se dojedná více za větší účasti partnerů. Upozornil, že podle dostupných informací, bude Konference Venkov koncem září nebo začátkem října 2016, tudíž na Zemi živitelce už musí být hotové závěry a zadání. Zdůraznil také potřebu vytvářet společné závěry dohodou partnerů nikoliv hlasováním.

Pošmurný přednesl stanovisko SMO ČR, který jako ostatní partneři nechce institucionalizovat VP, základem je komunikační platforma mezi SMO ČR, SMS ČR, SPOV a NS MAS. Také navrhují pravidelné termíny setkávání. Na EVP by podle nich měli zastupovat představitelé hlavní partnerů. Organizátorem a koordinátorem aktivit VP by měl být SPOV, s ohledem na historii a široké aktivity v oblasti venkova.

Pošmurný potvrdil, že poslední setkání by se mohlo konat v rámci Země živitelky. Pošmurný dále informoval, že o VP diskutoval z ministrem zemědělství Marianem Jurečkou, který má pozitivní přístup ke spolupráci organizací a VP, očekává přínos průběžných informací směrem k ministerstvu zemědělství. NS MAS informovala o postupech v rámci VP také asociaci krajů.

Čarková dodala, že chybí způsob, jak budou vtaženy ostatní venkovské organizace a obyvatele venkova do diskuze ale i na budoucí Konferenci Venkov.

Hroch blíže vysvětlil, že každá střešní organizace má uzavřené smlouvy, dohody a memoranda s partnery v území a tímto jde oslovovat venkovské podniky, starosty ze strany SMS a SMO, NS MAS může oslovit prostřednictvím MAS NNO, obce, zemědělce, atd.

Pošmurný uvedl, že Konference Venkov by měla být obsazena lidmi z venkova, kteří diskutují témata, která budou předchystána od hlavních partnerů, obdobným způsobem funguje EVP.

Krist vidí delegační úrovně pro VP, kdy základem by měla být místní regionální úroveň. Vysvětlil, že pod tématy manifestu si lze představit kohokoliv z venkova a proto by měli diskutovat právě samostatní lidé z venkova namísto zastřešujících organizací.

Dle Floriana to nefunguje na EVP tak, jak tvrdí Krist, podle něj je to spíše o tom, komu se tam podaří přijet. Zatím nemá ambice, aby měl VP volební systém.

Guthová doplnila, že cílem schůzek by mělo být vytipování určitých témat. Uvedla příklad Litevců, kterým z diskuzí vyplynuly 4 nejdůležitější témata, k těmto tématům sezvali lidi a nominovali je do EVP. Je proto nutné vyřešit, jakým způsobem se budou nominovat lidé u nás, jaký způsobem se bude diskutovat, jestli to budou řízené workshopy. Informovala, že venkovské parlamenty probíhají v každé zemi jinak.

Florian uvedl, že systém pouze problémových platforem celou diskuzi vrací 20 let nazpět, nyní se mají ukazovat spíše příklady dobré praxe.

Rampas souhlasil s Florianem a doplnil, že diskuze jsou stále dokola o tom samém mezi stejnými lidmi.

Hroch vzhledem k diskuzím uvažuje přesunutí závěrečné zářijové schůzky na červen. Všechny schůzky by měly proběhnout od února do června.

Pošmurný navrhnul vybrat klíčové téma z území, kdy se nabízí struktura hierarchie, která by měla jako základ MAS, které zastupují všechny partnery, tato témata by byla poté předána hlavním partnerům, kteří by je prodiskutovali s odbornou znalostí a zkušeností. Navrhuje zapojit také vysoké školy.

Pošmurný dále uvedl, že NS MAS umí témata už nyní posbírat, protože všechny MAS, v rámci projednávání strategií již řešili problémová témata venkovských území. Tyto témata by se dala porovnat s „Manifestem“.

Rampas souhlasil s Pošmurným, každá zastřešující organizace si může takto porovnat témata. Poté by se daly zjištěné výstupy posoudit v rámci hlavních partnerů a projednat.

Čárková doplnila, že mají jiné zkušenosti než zástupci SPOV, kdy při komunitním projednávání spolupracovali noví lidé s novými názory a novou energií.

Florian navrhnul do února vypracovat výstupy, co nejvíce brzdí na českém venkově (např. RUD, nezaměstnanost).

Pošmurný informoval, že témata, která se prezentovala za Českou republiku na EVP, byla definována jako klíčová při projednávání s partnerskými organizacemi. Florian požádal NS MAS, aby témata, která předložila EVP zaslal i ostatním partnerům. Tato žádost byla předsedou NS MAS ČR akceptována – témata budou připojena k zápisu z jednání.

Šulák to vše vnímá jako konfederaci profesních zájmových organizací. Také doplnil, že pokud má být Konference Venkov jako venkovská platforma, neměla by být placena z dotace MZe ale z financí partnerských organizací.

Rampas navrhnul uspořádat Národní venkovský parlament den před oficiálním konáním programu Konference Venkov.

Pošmurný poděkoval všem partnerům a popřál jim příjemné prožití konference Venkov 2015.


Domluvené závěry:

1) Obdobnou úlohu jako EVP plní v ČR Národní konference VENKOV

2) K přípravě konference VENKOV 2015 se v roce 2016 uskuteční 4 setkání hlavních partnerů - SMS ČR, SMO ČR, SPOV ČR a NS MAS, první schůzka bude 2. února 2016 v 9:00 v Černínském salonku (místnost č. 122) v Senátu Parlamentu ČR (recepce Kolovratského paláce) v rámci schůze SPOV ČR, NS MAS poskytne SPOV ČR seznam organizací pro rozeslání pozvánky.

3) NS MAS posbírá ze členské základny témata pro schůzku 2/2016.


Zapsala: Foltýnová

Ověřil: Ing. arch. Florian


Příloha: Národní zpráva NS MAS ČR pro Evropský venkovský parlament (anglicky)